Voorwoord TMap Test Topics

Voorwoord TMap-schrijvers

Met veel enthousiasme werken wereldwijd vele collega’s met TMap. De alom geprezen compleetheid van de standaard biedt optimale mogelijkheden een testproces op maat in te richten. Hoewel in de administratieve omgeving ontstaan, blijkt de denkwijze van TMap toepasbaar voor welk object dan ook. TMap representeert het fundament voor het testvakmanschap om de best passende test te bieden. Toen ik vele jaren geleden aan de wieg van TMap stond heb ik nooit kunnen bevroeden dat het boek zo enorm zou bijdragen aan de bewustwording en positionering van het testvak. Zowel in Nederland en België, maar door de beschikbaarheid in het Duits en Engels, ook daarbuiten. Dat vraagt om innovatie en dat vraagt om continue afstemming met andere ontwikkelingen in de ICT en (vooral) de business. Ik ben er dan ook trots op dat met vereende krachten dit boek tot stand is gekomen dat de coverage van TMap optimaliseert en ons testers in staat stelt nog eerder en beter risico’s te traceren.

Martin Pol

Vanaf het eerste moment dat TMap is verschenen, zijn veel testers, bedrijven en organisaties met enorme gretigheid en groot enthousiasme aan de slag gegaan met het - operationeel - toepassen van hetgeen TMap te bieden heeft. Ook het verschijnen van de tweede druk eind 1999 en de complete Engelse versie in 2002 hebben aangetoond dat TMap voorziet in een behoefte en wel de behoefte aan professionalisering van het testen.
Het verschijnen van TMap Test Topics is mijns inziens een zeer welkome aanvulling op de standaard die TMap inmiddels is geworden en biedt de gebruiker de mogelijkheid om nog beter in te spelen op zijn eigen situatie. Naast een verdieping van de strategiebepaling - in feite een verbreding naar bedrijfsgerelateerde risico’s - zijn de belangrijkste innovaties in de ICT onder de loep genomen en is, op basis van praktijkervaring, de toepassing van TMap door gebruikers in specifieke situaties op papier gesteld.
Ook nu blijkt dat TMap voldoende generiek is opgezet om houvast te bieden binnen nieuwe situaties waar wij als tester regelmatig mee geconfronteerd worden. Ik ben van mening dat dit boek een nuttige aanvulling is op de standaard en bijdraagt aan het - steeds verder - professionaliseren van de testwereld.

Ruud Teunissen

Bij het verschijnen van dit nieuwe TMap boek gaan mijn gedachten uit naar 1994. Samen met Martin en Ruud werken aan ‘Testen volgens TMap’, schrijven in de avonduren en weekenden, en veelvuldig en langdurig telefonisch overleg. Inmiddels zo’n 10 jaar geleden is het eerste TMap boek verschenen. In deze 10 jaar heeft TMap grote veranderingen in de ICT industrie kunnen overleven en is het uitgegroeid tot de Nederlandse en Belgische teststandaard. Veel bedrijven hebben een eigen organisatie-specifieke standaard gedefinieerd, maar bijna altijd is deze weer gebaseerd op TMap. Met name de fasering en de technieken zijn volledig verankerd in het Nederlands denken over gestructureerd testen. Natuurlijk is het landschap de laatste jaren sterk veranderd, onder andere door de opkomt van incrementele en iteratieve ontwikkelmethoden zoals RUP, DSDM en XP. Dit boek geeft de tester de handvatten om TMap ook in dit soort omgevingen te kunnen toepassen. Met de gedegen beschrijving van de samenhang tussen projectmanagement (PRINCE2) en testmanagement (TMap) wordt volgens mij voorzien in een behoefte. Dit boek laat zien dat beide methoden goed in samenhang kunnen worden toegepast en elkaar feitelijk versterken.
Ik ben verheugd dat ik ook aan dit TMap boek weer een bijdrage heb mogen leveren in de vorm van het hoofdstuk ‘Embedded Software’ en het reviewen van de meeste overige hoofdstukken. Als auteur van ‘Testen volgens TMap’ wil ik Sogeti, en in het bijzonder Tim Koomen en Rob Baarda, feliciteren met dit boek. TMap staat, tien jaar na dato, weer centraal in de belangstelling, op naar de volgende tien jaar !

Erik van Veenendaal


Voorwoord Hans van Waayenburg

ICT is onlosmakelijk verbonden met de moderne bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is, na de internet-hype en de boekhoudschandalen, duidelijk geworden dat de ICT, net als ieder ander onderdeel van de organisatie, goed bestuurd moet worden. IT-governance is de hiervoor gangbare term. Dit betekent dat bij de besluitvorming rondom ICT-projecten gekeken wordt naar opbrengsten, tijd, kosten én risico’s. Besluitvorming is zowel nodig bij het kiezen van de projecten die uitgevoerd gaan worden als bij het continueren of afronden van de lopende projecten. De informatie vanuit testen kan aan deze laatste besluitvorming een belangrijke bijdrage leveren. Goed en gestructureerd testen levert u de informatie over de risico’s en over de kwaliteit van de tot dusverre gerealiseerde ICT-oplossing in relatie tot de verwachte opbrengsten.

Al jaren is TMap de leidende testmethode in Europa en daarbuiten. Om voor u als gebruiker van TMap de toegevoegde waarde van de methode nog verder te verhogen, heeft Sogeti in deze uitgave een betere relatie naar de business gelegd met Business Driven Test Management én heeft Sogeti ingespeeld op actuele ICT ontwikkelingen. Vanuit ons ICT-vakmanschap voelen wij ons ook verantwoordelijk om de opgedane praktijkervaringen met u te delen.

Wij hebben deze onderwerpen samengebracht in een boek onder de titel TMap Test Topics. Met deze nieuwe uitgave stelt Sogeti u de up-to-date uitbreidingen van TMap in drukvorm ter beschikking. Daarnaast stellen wij via de website www.tmap.net veel aanvullende informatie ter beschikking.

Ik wens u veel leesgenoegen en ben ervan overtuigd dat u met dit boek uw voordeel kunt doen!

Hans van Waayenburg
Chief Executive Officer
Sogeti Nederland BVDankwoord

Dit boek bevat diverse uiteenlopende onderwerpen rondom het centrale thema TMap. De afgelopen anderhalf jaar hebben wij hier met veel plezier aan gewerkt. Voor de totstandkoming van dit boek met al deze onderwerpen is vanzelfsprekend een groot aantal mensen betrokken geweest. Deze betrokkenheid varieerde van het invullen van de benodigde randvoorwaarden, het delen van ervaringen, reviewen tot het (mee) schrijven van hoofdstukken. Op deze plek willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken naar al deze mensen.

Allereerst willen we de stuurgroep en in het bijzonder de directeur van Software Control, Ronald Spaans, bedanken voor het beschikbaar stellen van de benodigde tijd voor het schrijven van dit boek.

We zijn blij dat zowel Martin Pol als Erik van Veenendaal (met Rob Hendriks) bereid zijn geweest hun eigen nieuwe inzichten te delen in de vorm van hoofdstukken in het boek. Zeker ook danken wij Sylvia Verschueren voor het beschrijven van haar ervaringen met het toepassen van TMap in een DSDM-omgeving. Speciale vermelding en dank gaat verder uit naar Anja Bakker die de lastige hoofdstukken over business driven testmanagement op inzichtelijke wijze heeft geschreven.

Voor het ontwerpen en schrijven van de hoofdstukken danken wij al die Sogetisten die in hun praktijk te maken kregen met de nieuwe IT-ontwikkelingen en hun kennis en ervaring met het testen hierbij met ons hebben gedeeld. Zij zijn vermeld bij het hoofdstuk waaraan zij hun kennis en ervaring hebben toegevoegd als auteur, aandrager en/of reviewer.

Bij het lezen en becommentariëren van de hoofdstukken hebben vele actieve TMap-gebruikers, waarvan velen uit onze klantenkring, een belangrijke rol gespeeld, waarvoor onze grote dank. Het betrof (in alfabetische volgorde):

Evert-Jan van den Berg (Flextronics)
Kris Dugardyn (IBM Rational)
Cees Dulfer (Rabobank)
Egbert Egberts (ING/OPS&IT)
Ed van der Geest (SNS Bank)
Harry Kobes (PANalytical B.V.)
Sander Koopman (Fortis Bank ISE)
Erik Kwast (Informatie Beheer Groep)
Jan Meeuws (Interpolis)
Meile Posthuma (ING Nederland OPS&IT/Test Services)
Maurice Siteur (Capgemini)
Brian Taylor (FortisBank)
Liduine Thorn (werkzaam bij ABN AMRO)
Erik van Veenendaal (Improve Quality Services)
Sylvia Verschueren (werkzaam bij ABN AMRO)
Johan Vink (Ministerie van LNV)

Wij hebben erg ons best gedaan om hun positief kritische commentaar op een goede manier te verwerken in de hoofdstukken. Het klinkt als een cliché, maar is welgemeend: zonder de bijdragen van al deze mensen was dit boek niet mogelijk geweest. Wij hopen dat u als lezer er veel leesplezier aan beleeft én er nuttige inspiratie voor uw eigen testpraktijk uit haalt.

Tim Koomen
Rob Baarda

Rotterdam, juni 2004